W Polsce jest źle i trudno – to pomóż! #konkurencyjnaPolska

Tania i wykwalifikowana siła robocza, przyzwoity wzrost gospodarczy w poprzednim siedmioleciu, napływ kapitału zagranicznego,  a jednak zmarnowany potencjał, słaba służba zdrowia i nieudolna administracja. Krajowa Izba Gospodarcza opublikowała raport pt. „Konkurencyjna Polska: jak awansować w światowej gospodarce?”, gdzie diagnozuje problemy makro- i mikroekonomiczne naszej gospodarki. Zachęca też do skomentowania przedstawionych danych i postulatów na specjalnej stronie.

Z raportu KIG wybrałem kilka myśl, które moim zdaniem są istotne (cytaty i obrazki przeplatają się w sposób dowolny i niezgodny z kolejnością w treści raportu):

konkurencyjna polska 5

Fundamentem innowacyjności edukacja nastawiona na kreatywność

Polska sytuuje się na relatywnie odległych pozycjach pod względem innowacyjności. Według rankingu  Innovation Union Scoreboard 2013 jest na 24. miejscu wśród 27 krajów UE. Do – datkowo mamy do czynienia ze zjawiskiem polegającym na tym, że niskim wydatkom firm  na innowacje towarzyszą niskie płace w przemyśle przetwórczym. Polska z 45-procentowym  poziomem udziału wynagrodzeń w wartości dodanej w przemyśle jest zaliczana do grupy  krajów konkurujących kosztami. Utrzymujące się niskie płace w dłuższym okresie mogą spo – wodować zmniejszenie atrakcyjności kraju jako miejsca do zamieszkania. Tylko zwiększenie  innowacyjności polskiej gospodarki umożliwi podniesienie wydajności pracy i jednoczesne  podniesienie udziału wynagrodzeń w wartości dodanej. Korzystne wartości wskaźników wie – dzochłonności eksportu są w dużej mierze pochodną innowacyjności zagranicznych koncer – nów, które przeniosły produkcję do Polski, a nie rodzimego zaplecza naukowo-badawczego  (B+R).  

Jesteśmy na  trajektorii niskiego  wzrostu, wpadamy  w pułapkę kraju  średniego dochodu  

Niewątpliwie polska gospodarka znalazła się w punkcie zwrotnym. Jej wzrost był dotąd po – wiązany z dużym napływem kapitału zagranicznego, co zapewniało przyrost eksportu, oraz  z wysoką dynamiką spożycia gospodarstw domowych, możliwą przy niskiej skłonności do  oszczędzania i równoczesnym zadłużaniu się. Kontynuacja takiego zachowania nie jest  możliwa. Albo utracimy naszą dotychczasową przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o ni – skie koszty wytwarzania (szczególnie koszty pracy), co spowoduje wyhamowanie wzrostu  gospodarczego, albo – aby utrzymać dynamikę rozwojową – dokonamy głębokiej struktural – nej zmiany gospodarki w kierunku sektorów wiedzochłonnych i wysokoinnowacyjnych, co  przesunie nas do innego segmentu globalnej konkurencji, zarazem znacząco obniżając naszą  surowcochłonność i energochłonność, i – co równie istotne – zmniejszając wrażliwość gospo – darki na wahania kursu walutowego.  

Państwo zdominowane  przez korporacje  zawodowe nie jest  w stanie reagować na wyzwania  przyszłości  

W Polsce niepodzielnie dominuje reaktywny styl uprawiania polityki, w której najważniejsze  staje się zdobycie i utrzymanie władzy, nie zaś podejmowanie i rozwiązywanie istotnych problemów społecznych i dążenie do rozwoju. System administracyjny państwa jest niewydolny. W praktyce coraz wyraziściej kształtuje  się system biurokratyczno-dystrybucyjny z licznymi nawykami wyniesionymi z PRL-owskiej  gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Zarządzanie publiczne jest sprowadzane do rozbuchanej  sprawozdawczości i nieustającej kontroli. Napędza je absorpcja i dystrybucja środków unij – nych. Podporządkowywanie wypiera współdziałanie.  

konkurencyjna polska 1

konkurencyjna polska 4konkurencyjna polska 22

 

Wyraź swoje zdanie w konsultacjach społecznych raportu

Pobierz raport w pdf

Wszystkie cytaty i obrazu pochodzą z raportu

Leave a Reply